Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today

📧 [email protected]

📳 0978.39.41.43

📰 ****Website

📰 ****Blog

🔗  Bio

🔗  TikTok

🔗  Youtube

🔗  Facebook

🗒️ Thời khóa biểu

Classes

📰 Các công trình KH&CN đã công bố


  1. Trần Hoàn*, Trần Thị Như Hà, “Thiết kế, thi công máy ATM khẩu trang”, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (3), 202-212, 2022
  2. Trần Thị Như Hà*, Trần Hoàn, Dương Văn Khải, “Thiết kế bộ điều khiển PID dựa trên phương pháp Ziegler-Nichols cho hệ bóng và tấm”, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 22 (3), 213-221, 2022
  3. Trần Hoàn*, Hồ Nhựt Minh, Văn Tấn Lượng, “Ứng dụng thuật toán mạng Neural tích chập để nhận dạng bìa sách”, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn 75, 72-79, 2021
  4. Trần Hoàn*, Ngô Đình Duy Khanh, Văn Tấn Lượng, “Nghiên cứu giải thuật hiển thị tranh màn nước”, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm 19 (2), 123-134, 2019
  5. Trần Ngọc Huy*, Trần Hoàn, Ngô Đình Duy Khanh, Nguyễn Thanh Nam, “The high speed image-processing algorithm for classification of opaque, red-stripes rice kernels applied in the rice color sorting machine”, The 11th SEATUC Symposium, 2017

💼 Các đề tài KH&CN đã thực hiện


  1. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở “Thiết kế và thử nghiệm mô đun điều khiển hệ thống điện-khí nén bằng PLC”, thời gian thực hiện: 01/09/2023- 31/08/2024
  2. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở “Thiết kế, thi công Robot phòng chống dịch Covid-19”, thời gian thực hiện 01/03/2022- 28/02/2023, xếp loại Xuất sắc
  3. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu, thiết kế và thi công tranh màn nước”, thời gian thực hiện 01/11/2018-31/10/2019, xếp loại Khá

📗 Sách/Giáo trình đã xuất bản


  1. Trần Hoàn (chủ biên), Dương Văn Khải, Trần Thị Như Hà, “Thực hành Điều khiển tự động”, NXB Lao Động, 2023
  2. Trần Hoàn (chủ biên), Văn Tấn Lượng (đồng chủ biên), Trần Thị Như Hà, “CAD trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa”, Lưu hành nội bộ, 2023
Powered by Fruition